Responsable del tractament

En compliment del que estableix la legislació relativa a la protecció de dades espanyola i europea, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades o Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), s’informa que CINEMES ROSES SL (d’ara endavant, CINEMES ROSES), és el responsable del tractament de les dades personals és que proporcioni a través del Lloc Web www.cinemesroses.com i les webs de cada cinema (d’ara endavant, les “Webs”), així com les Dades de Caràcter Personal a els que CINEMES ROSES accedeixi com a conseqüència de la seva navegació (com per exemple la IP o qualsevol altre identificador únic del dispositiu), sol·licituds o utilització de les mateixes, o els que obtingui per qualsevol altre canal (d’ara endavant, les “Dades”) .

CINEMES ROSES informa a l’Usuari que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves Dades de Caràcter Personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Finalitats i legitimació del tractament

Les finalitats de la recollida de les Dades a través de les Webs o un altre canal variaran en funció de les activitats en què participi, el servei que ens sol·licite o les accions que ens hagin autoritzat expressament.

Us recordem que en els casos en què el tractament en atenció al consentiment prestat per l’Usuari, aquest podrà revocar-ho en qualsevol moment notificant-ho via correu electrònic a cinemesroses@hotmail.com.

Aquelles dades no identificades amb un (*), no seran imprescindibles i per tant la seva absència o incorrecció no condicionarà la prestació dels serveis o productes sol·licitats. El fet d’emplenar el formulari esmentat implica que l’Usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

Finalment, a l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. CINEMES ROSES tracta les imatges per preservar els interessos legítims de la nostra empresa.

Comunicació de dades

Com a criteri general només comuniquem dades personals amb el consentiment previ de les persones interessades. En compliments d’obligacions legals es poden comunicar determinades dades a òrgans judicials o cossos i forces de seguretat. A la facturació podem comunicar dades dels nostres proveïdors a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de làmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Temps de conservació de les dades

Complim l´obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Exercic i defensa dels drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CINEMES ROSES tracta Dades que li concerneixin, o no. Així mateix, l’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides . Els Usuaris podran oposar-se al tractament de les vostres dades. CINEMES ROSES deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, els Usuaris tenen dret a rebre, en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, ia transmetre-les a un altre responsable.